هیئت محبان الجواد(ع) گناباد

| مرکز حفظ و نشر آثار هیئت فرهنگی مذهبی محبان الجواد (ع) گناباد

| مرکز حفظ و نشر آثار هیئت فرهنگی مذهبی محبان الجواد (ع) گناباد

طرح کرامت حسنی

به عشق آقا امام حسن (ع)
بفـــــــــــرما نان صلـــــواتی …

پنجمین دوره سفره کرامت
امام حســــــن مجــــتبی (ع)

توزیـع نــــان صلــــــواتی در
میلاد کــــریم اهل بیت (ع)

مبلغ هر سهم: ١٠ هزار تومان

شماره کارت:
۵٨۵٩٨٣٧٠٠٨٠۵٣٩۴٠
– بنام هیئت محبان الجواد (ع)

مهلت واریز:
تا ظهر ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲

– دریافت اطلاعات بیشتر:
۰۹۳۷ ۱۹۲ ۳۰۱۰
آقای حاجی‌جمهوری

#طرح_کرامت_حسنی | #ولادت | #امام_حسن_مجتبی
هیئت فرهنگی مذهبی محبان الجواد (ع) گناباد